Privacy

FysioCentraal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alle aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. FysioCentraal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy,
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is,
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Als FysioCentraal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy , of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens zoals vermeld op de website.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van patiënten worden door FysioCentraal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van het elektronisch patiëntendossier

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FysioCentraal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (zakelijk)telefoonnummer
 • (zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gezondheidsgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • BSN
 • ID of paspoortnummer

Uw gegevens worden door FysioCentraal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan: 

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling; 
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden; 
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst; 
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft; 
 • wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

anderen, indien: 

 • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of 
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of 
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak). 

Websites van derden

Dit privacyreglement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van de patiënt

 • de patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt; 
 • de patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen; 
 • de patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn; 
 • de patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens; 
 • recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is; 
 • indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk; 
 • daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

FysioCentraal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt dan wel op grond van de wet vereist zijn.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor door de ouders, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger toestemming is gegeven. Dit vermelden wij in het elektronisch patiëntendossier.

Cookies

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen beveiligde servers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. Omen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens FysioCentraal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van FysioCentraal treedt in werking op 25-05-2018 en is gepubliceerd op de website www.Fysiocentraal.com. Contactgegevens: FysioCentraal, Nobelstraat 47, 6411 EK Heerlen, info@fysiocentraal.com, 045-5713425